ที่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล ปีการศึกษา
รางวัลชนะเลิศโครงการ ๘๔ ห้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ๒๕๕๕
การยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจำสถานศึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒๕๕๕
โครงการยุวกาชาดดีเด่น “โครงการยุวกาชาดน้อยบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ สำนักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดเพชรบุรี

๒๕๕๕
โครงการอาสายุวกาชาดดีเด่น “โครงการอาสายุวกาชาดรักษ์งานบำเพ็ญประโยชน์ในชุมขน” โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ สำนักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดเพชรบุรี

๒๕๕๕
ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้รับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ๒๕๕๕
รางวัลชนะเลิศ ขบวนพาเหรดของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

จังหวัดเพชรบุรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕

จังหวัดเพชรบุรีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ๒๕๕๕
รางวัลสุดยอดส้วมระดับเขต ปี ๒๕๕๖ ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี ๒๕๕๖
รับวุฒิบัตรโรงอาหารโรงเรียน ผ่านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

ระดับดีมาก ประจำปี ๒๕๕๖

สถาบันอาหาร

กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๕๕๖
โรงเรียนสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๖
๑๐ เกียรติบัตรและเงินรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย สนง.คปก.พย ๒๕๕๖
๑๑ โครงการยุวกาชาดดีเด่น “โครงการยุวกาชาดน้อยบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ๒๕๕๖
๑๒ โครงการอาสายุวกาชาดดีเด่น “โครงการอาสายุวกาชาดรักษ์งานบำเพ็ญประโยชน์ในชุมขน” โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ๒๕๕๖