ที่ วัน / เดือน / ปี รางวัล / กิจกรรม หน่วยงานที่มอบ
1. 23 ส.ค. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เปิดอาคารห้องสมุด

2. 2517 เปิดโรงเรียนผู้ใหญ่เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
3. 2518 เข้าโครงการ “คมภ. รุ่น 2” กระทรวงศึกษาธิการ
4. 2522 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เขตการศึกษา 5

เป็นแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ
5. 2527 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ
6. 2532 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่นของสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
7. 2535 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่นของสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
8. 2537 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ
9. 2537 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการจัดกิจกรรมรณรงค์

และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
10. 2540 ได้รับรางวัลห้องสมุดกาญจนาภิเษกดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
11. 2541 ได้รับโล่เกียรติยศสถานศึกษาดีเด่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
12. 2541 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ
13. 2542 ได้รับคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่จัดจริยธรรมศึกษาดีเด่น กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
14. 2542 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐ

จากศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
15. 2543 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องด้านการปฎิรูปการเรียนรู้ของกรมวิชาการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
16. 2544 ได้รางวัลรางวัลดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
17. 2545 โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
18. 2546 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ระดับประเทศ เขตตรวจราชการที่ 4  ครั้งที่ 5

กระทรวงศึกษาธิการ
19. 2546 โล่เกียรติยศโรงเรียนรางวัลพระราชทานต่อเนื่องจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม

(ได้รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี )

ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ที่ วัน / เดือน / ปี รางวัล / กิจกรรม หน่วยงานที่มอบ
20. 2546 รางวัลส่งเสริมการอ่านสานสู่ฝันยอดเยี่ยมระดับประเทศ

รับ 3 ถ้วยรางวัลพระราชทาน ในฐานะส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมของกลุ่มสาระภาษาไทย

วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ และเกียรติบัตรดีเด่นในฐานะส่งเสริมการอ่าน

ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กับห้องสมุดของโรงเรียน

ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

21. ตั้งแต่ปี 2546 ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานระดับทอง

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข
22. ตั้งแต่ปี 2546 ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานระดับทอง

ในฐานะเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ( โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน )

กระทรวงสาธารณสุข
23. 2546 ได้รับเกียรติบัตร ระดับกรมสามัญศึกษา

ในฐานะโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น

กระทรวงศึกษาธิการ
24. 2548 เกียรติบัตรระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ในฐานะโรงเรียนต้นแบบ (Best Practice)

ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศดีเด่น

กระทรวงศึกษาธิการ
25. 2548 เกียรติบัตรระดับสูง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
26. 2548 เกียรติบัตรผ่านการประเมิน สถานที่ทำงานน่าอยู่

น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”  ระดับทอง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
27. 2549 เกียรติบัตรโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี
28. 2549 โรงเรียนต้นแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1
29. 2550 โรงเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
30. 25  ส.ค.  50 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมประชันกลอนสดครั้งที่  17 “ 80

พระชนมพรรษา  มหามงคล ”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
31. 14–16  ก.ย. 50 ได้รับรางวัลประเภท  ห้องสมุดมีชีวิต “ยอดเยี่ยม”

และโรงเรียน“ รักการอ่าน” ยอดเยี่ยม

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
32. 5 ธ.ค. 2551 รับรางวัลโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษ

าและพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา

สมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
33. 26 ม.ค. 52 รับโล่และเกียรติบัตรมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2551 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
34. พ.ค. 2552 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ระดับประเทศ เขตตรวจราชการที่ 4  ครั้งที่ 6

กระทรวงศึกษาธิการ
35. 2552 โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2552

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
36. 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ในปีงบประมาณ 2553 – 2555

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)