ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ   รุ่งธีระ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานคณะกรรมการ
2. นายคเชนทร์ชิต   เมี้ยนละม้าย (ผู้แทนผู้ปกครอง) กรรมการ
3. นายสรวุฒิ   ระหว่างบ้าน (ผู้แทนครู) กรรมการ
4. นายชัยยะ   อังกินันทน์ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ
5. นายธีรศักดิ์   พานิชวิทย์ (ผู้แทนองค์กรชุมชน) กรรมการ
6. ดร.จิราพรรณ   กลิ่นเกลา (ผู้แทนศิษย์เก่า) กรรมการ
7. ดร.พระมหาสมศักดิ์   ปุณณฺโชโต (ผู้แทนองค์กรศาสนา) กรรมการ
8. นางวัลลภา   ธีระสานต์ (ผู้แทนองค์กรศาสนา) กรรมการ
9. นายเทียนชัย   ปิติพัฒนะโฆษิต (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
10. นายสนอง   ประกอบชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
11. นายสุวิทย์   เพชราภิรัชต์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
12. นายศักดิ์สิทธิ์   วิบูลศิลป์โสภณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
13. นายบุญชัย  ผาติกรวงษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
14. นายพีระชัย   มหาทำนุโชค (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
15. ดร.ไพบูลย์   เกตุแก้ว (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) กรรมการและเลขานุการ