ลำดับที่ วันเริ่มดำรงตำแหน่ง ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 พ.ศ.2460 ไม่พบหลักฐานแน่ชัด ครูใหญ่
2 ธันวาคม 2462 นายอุ๋ย ทรัพย์วณิช ครูใหญ่
3 1 พฤษภาคม 2463 นายชิ้น สำราญสุข ครูใหญ่
4 17 กรกฎาคม 2465 นายเพชร วงษ์โมราประพาฬ ครูใหญ่
5 1 สิงหาคม 2467 ขุนบันลือศึกษาการ ครูใหญ่
6 3 มิถุนายน 2475 นางสาวเหรียญเพชร ตาลวันนา ครูใหญ่
7 1 มิถุนายน 2503 นางสาวปริ่ง โชติพินทุ ครูใหญ่
8 10 กรกฎาคม 2510 นางโฉมยง สุพัฒนบุตร อาจารย์ใหญ่
9 25 กันยายน 2516 นางสาวลัดดา ชาคร ผู้อำนวยการ ระดับ 8
10 17 มีนาคม 2527 นางสมพงศ์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ ระดับ 8
11 1 ตุลาคม 2528 นางประหยัด ศรีบุญชู ผู้อำนวยการ ระดับ 8
12 1 พฤศจิกายน 2532 นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล ผู้อำนวยการ ระดับ 8
13 2 ตุลาคม 2533 นางอุบล ชาญใช้จักร ผู้อำนวยการ ระดับ 9
14 1 ตุลาคม 2537 นางสาวรำไพ เลี้ยงจันทร์ ผู้อำนวยการ ระดับ 8
15 25 ตุลาคม 2539 นางรัตนา เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการ ระดับ 8
16 30 ตุลาคม 2544 นายนคร ตังคะพิภพ ผู้อำนวยการ ระดับ 10
17 7 กุมภาพันธ์ 2551 ว่าที่ร้อยตรี อุทิศ รุ่งธีระ ผู้อำนวยการ ระดับ 8
18 8 กุมภาพันธ์ 2554 ดร.ไพบูลย์  เกตุแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(คศ.4)
19 4 พฤศจิกายน 2559 นายชูรัฐ  ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.3)