มอบเกียรติบัตร ให้กับวิทยากรและคณะกรรมการจัดงานชุมนุมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมเเสดงความยินดีเเละได้มอบเกียรติบัตร ให้กับวิทยากรและคณะกรรมการจัดงานชุมนุมฯ โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นายณัฐวุฒิ มรกฎ ม.6/8 2.น.ส.ภนิดา ภูบานชื่น ม.5/2 3.น.ส.นภวรรณ อุ่นอก ม.5/2 4.น.ส.กรกนก ทองแท่ง ม.5/4 5.น.ส.ณัฐิกานต์ คนไว ม.5/5 6.นายประสงค์ สำราญใจ ม.5/6 7.น.ส.รวิสรา ม่วงไหมทอง ม.5/9 8.น.ส.ชุติมา พูลศรี ม.5/11 9.น.ส.ลักษณา สีเมฆ ม.5/11 10.น.ส.ณัฐกมล เกิดทรัพย์ ม.4/5 11.น.ส.อารีย์ พูลสวัสดิ์ ม.4/8 12.น.ส.มุทิตา พิริยะพิทยากุล ม.4/12 13.น.ส.อนัญญา สำเภาทอง ม.4/12 14.ด.ญ.ธนพร บวรเวศน์ ม.3/4 15.ด.ญ.ปรางค์อรุณ นิลเเร่ ม.3/7 16.ด.ญ.รตินันท์ แพรทอง ม.3/7 17.ด.ญ.ภัทรวดี ธีระกุล ม.2/3

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม