การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ศึกษา           นายนภดล รุ่งจรูญ

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีการศึกษา       2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) สร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2) พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียนคือ ห้อง 4/2 และ 4/13 ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 77 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น    2) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 3) แบบประเมินทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของสื่อ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และการทดสอบที (t-test) แบบ Dependent Samples ผลการศึกษาพบว่า

  1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ 80.48/81.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. พัฒนาการด้านทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีของผู้เรียนมีค่าเท่ากับ 0.7855 แสดงว่าผู้เรียนมีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีเพิ่มขึ้น 0.7855 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โดยพิจารณาในภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56