ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรี 2/2561

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรียินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีด้วยความยินดียิ่ง