มอบเกียรติบัตรงานห้องสมุด2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ยอดนักอ่านเเห่งปี ห้องเรียนยอดนักอ่านเเห่งปี ซึ่งสรุปจากจำนวนการยืมหนังสือสูงสุด และการบันทึกความดีของเเต่ละห้องเรียน ตลอดปีการศึกษา 2561 จัดโดยงานห้องสมุดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน ปีการศึกษา2561 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ม. 1 เด็กหญิงณัฏฐการต์ ชิดปราง ม. 1/2 51 เล่ม ม. 2 เด็กชายจารุวัฒน์ ทับสี ม.2/12 171 เล่ม

ม. 3 เด็กหญิงฐานิสา พูลพิพิธ ม.3/7 74 เล่ม ม. 4 นางสาวศรัญญา รอดจากทุกข์ ม.4/3 56 เล่ม

ม. 5 นายอริย์ธัช บัวจันทร์ ม.5/6 49เล่ม ม. 6 นางสาวปรางค์ทิพย์ สมใจ ม.6/3 332 เล่ม

รางวัลนักอ่านยอดเยี่ยม คัดเลือกจากนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านแห่งปี ติดต่อกัน 3 ปี ได้แก่ นางสาวปรางค์ทิพย์ สมใจชั้น ม. 6/3

คุณครูรับรางวัล “ยอดนักอ่านแห่งปี”ปีการศึกษา 2561ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

1. นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรม กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

2. นางชุติมา พ่วงสม กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

3. นายยุทธนา ห้วยหงส์ทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

นักเรียนยุวบรรณารักษ์ช่วยงานห้องสมุดโรงเรียน

1 เด็กหญิงเมธาพร เขียวอยู่ ม. 1/8 2 เด็กหญิงภัทรธิดา แย้มพราย ม.1/8

3 เด็กหญิงปาณิสรา เอี่ยมสอาด ม. 1/8 4 เด็กหญิงณัฏฐกมล เอกนุ่ม ม.1/8

5 นางสาวลีลาวดี รุ่งมณี ม.4/2 6 นางสาวศิริพร ธรรมรักษ์ ม.4/2

7 นางเกวลิน อินทรเรือง ม.4/3 8 นางสาวจันทมณีภิญญธนาบัตร ม.4/3

9 นางสาวธนาวดี สังข์นุ่น ม. 4/3 10 นางสาวนพกานต์ นุชพันธุ์ ม. 4/3

11 นางสาวจันทร์สุดา ผ่องดี ม. 5/2 12 นางสาวอัญชิสา สุขบุญรัตน์ ม. 5/7

13 นางสาวกัญญาพัชร ฤทธิ์อ่อน ม. 5/11

สรุปจากจำนวนการยืมหนังสือสูงสุดของนักเรียนแต่ละห้องเรียน ตลอดปีการศึกษา 2561 ม. 1 ม. 1/8 318 เล่ม ครูเพ็ญนภา แก้วเจริญ และครูแสนรัก บัวทอง ม. 2 ม. 2/9 281 เล่ม คุณครูวิจิตร ภิญโยและครูวาสนา รักยิ้ม ม. 3 ม. 3/9 210 เล่ม ครูอัมพร เกศีนิลพรรณ และครูเกวลิน ทวีสุข ม. 4 ม. 4/1 174 เล่ม ครูอัญชลี ชุ่มกมล และครูภัทราพร พันธ์ชาติ ม. 5 ม. 5/11 147 เล่ม ครูโชติกา ปุณยธรวณิช และครูวัชพล วุฒิ ม. 6 ม. 6/3 2,694 เล่ม ครูณัฐวุฒิ เกตุแก้ว และครูชุติมา เจียมใจ