โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมติวให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมนิศามณีวงศ์