ประเมินโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์2/2561

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้จัดการประเมินโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ห้องประชุมอุบล ชาญใชจักร