มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1/61

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายชูชัย เพชรรอด รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อดังนี้ กิจกรรมโปรแกรม powerpointระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 1 เด็กหญิงวิสุทธิดาสำเภาเงิน 3/9 ชนะเลิศ 2 เด็กหญิงศิริวรรณกัลยาณไพศาล 3/9 ชนะเลิศ 3 เด็กหญิงภัทรนันท์พรามเริก 1/1 อันดับที่ 2 4 เด็กหญิงเมนิษาคงริน 1/1 อันดับที่ 2 5 เด็กหญิงธนภรณ์ล้วนเพชร 1/10 อันดับที่ 3 6 เด็กหญิงทิพย์ธาดาสุภา 1/10 อันดับที่ 3 กิจกรรมโปรแกรม powerpointระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 1 นางสาวเจนนิสาเรืองศรี 6/2 ชนะเลิศ 2 นางสาววริศราทับล้อม 6/1 ชนะเลิศ 3 นางสาวภัทรวดีคล้ำชื่น 5/11 อันดับที่ 2 4 นางสาววริตาโพป้าน 5/11 อันดับที่ 2 5 นายพัชรกิจศรีจันทร์ 5/1 อันดับที่ 3 6 นางสาวธวัลรัตน์คะชะนา 5/1 อันดับที่ 3 รถมินิโฟร์วิลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 1 เด็กชายณัฐวุฒิมงคลเขตร์ 2/3 ชนะเลิศ เด็กชายธนกฤตมโจชูศรี 2/3 2 เด็กชายธนภัทรบำเหน็จพันธุ์ 2/8 อันดับที่ 2 เด็กชายณภัทรลพบุตร 2/7 3 เด็กชายเจนประเสริฐ 2/2 อันดับที่ 3 เด็กชายภาสวิชญ์ฉ่ำมะนา 2/2 รถมินิโฟร์วิลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 1 นายถิรเดชแจ่มจำรัส 4/8 ชนะเลิศ นางสาวจุลโลบลเทอดวงศ์วรกุล 4/8 2 นายกฤชเพชรเคล้าคลึง 4/8 อันดับที่ 2 นายรัชชานนท์อุบลน้อย 4/8 3 นายจตุพลจุ้ยสุข 6/4 อันดับที่ 3 นายสาโรจน์อ่วมสี 6/4 กิจกรรม เครื่องบินกระดาษพับ ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 1 เด็กชายปณตบุญหลาย 2/5 ชนะเลิศ 2 เด็กชายปรวัตรเปลี่ยนสมบัติ 1/3 อันดับที่ 2 3 นายเอกพลศิริศานติ 5/2 อันดับที่ 3 กิจกรรม MISS BMP RECYCLE ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น รางวัล 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 อันดับที่ 1 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 อันดับที่ 2 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 อันดับที่ 3 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ชมเชย 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 POPULAR VOTE กิจกรรม MISS BMP RECYCLE ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รางวัล 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 อันดับที่ 1 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 อันดับที่ 2 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 อันดับที่ 3 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ชมเชย 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 POPULAR VOTE

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม